Bảng lập kế hoạch dự án STEM

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
Tên dự án

 

CHẾ TẠO MÁY BẮN ĐÁ
Độ tuổi của học sinh

 

11 – 12

Tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1xzlMeh947WKi4Qhkehl_XI8SzrC5_OJR/view?usp=sharing