Báo cáo chuyên đề cấp trường tháng 11 – GV: ThS Trần Đại Bảo

Lượt xem:

Đọc bài viết

NỘI DUNG BÁO CÁO

Những khác biệt giữa cách tiếp cận Giáo Viên là trung tâm và cách tiếp cận học sinh là trung tâm

Địa chỉ: https://drive.google.com/open?id=1-P19ZE6TTNuBneh3WW6bmKzwhN1pLry_